Η πρόταση-απάντηση της ΠΟΣΠΕΡΤ στον υφυπουργό Π. Καψή

«Η άτυπη πρόταση του υφυπουργού Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, προκειμένου να είναι επιδεκτική ανάλυσης και εκτίμησης από τους ενδιαφερομένους» αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ σε απάντησή της προς τον υφυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, Παντελή Καψή.

Αναλυτικά, επί της γενικής πρότασης του Υφυπουργού Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που τέθηκε ατύπως υπόψη των εκπροσώπων εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ κατά τη συνάντηση της 28.06.2013, σημειώνονται καταρχάς τα εξής:

Ι. Η θέση της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων αυτής (με αποφάσεις μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τα θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά όργανα) ως προς το ζήτημα της άκυρης κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. και της παράνομης απόλυσης του προσωπικού της και παύσης λειτουργίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα είναι γνωστή και ταυτίζεται με το σκεπτικό και το αίτημα της σχετικής από 12.06.2013 αίτησης της ΠΟΣΠΕΡΤ κ.ά. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία και εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ την 27.09.2013.

ΙΙ. Η θέση της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων αυτής ως προς το ζήτημα του φερόμενου προσωρινού χαρακτήρα της παράνομης παύσης λειτουργίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα είναι επίσης γνωστή και ταυτίζεται με το σκεπτικό και το αίτημα της αντίστοιχης από 12.06.2013 αίτησης της ΠΟΣΠΕΡΤ κ.ά. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή εκτέλεσης της σχετικής ΚΥΑ και την χορήγηση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου προς τον σκοπό αυτό. Ήδη με την σχετική από 17.06.2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του ΣτΕ και ακολούθως με την από 20.06.2013 υπ’ αριθ. 236/2013 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ κρίθηκε μη ανεκτή η έστω προσωρινή παύση λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και διατάχθηκε η άμεση επαναλειτουργία αυτής.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, η θέση της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. ως προς την κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε., την παύση λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την άκυρη ομαδική απόλυση των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. έχει διατυπωθεί και με πρόσφατες εξώδικες διαμαρτυρίες – δηλώσεις και προσκλήσεις που έχουν κοινοποιηθεί αρμοδίως, και με τις οποίες οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Α.Ε. μεταξύ άλλων δηλώνουν ότι:

α) Δεν αποδέχονται το κύρος της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 ΚΥΑ περί κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της,

β) δεν αποδέχονται το κύρος της από 12.06.2013 απόλυσής τους και ζητούν την άμεση συνέχιση αποδοχής της προσηκόντως προσφερόμενης εργασίας τους, υπό την ειδικότητα καθενός από αυτούς και σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν έως την 12.06.2013,

 γ) δεν αποδέχονται την καταβολή σε αυτούς οποιουδήποτε ποσού (όπως αυτά που άρχισαν καταβαλλόμενα την 12.06.2013) ως αποζημίωση απόλυσης, αλλά λαμβάνουν κάθε καταβληθέν και καταβαλλόμενο ποσό έναντι οφειλών προς αυτούς από κάθε αιτία, όπως ιδίως για οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές και για μισθούς υπερημερίας συνεπεία της άκυρης απόλυσής τους,

 δ) θα προβούν σε κάθε αναγκαία σύμφωνα με τον Νόμο ενέργεια ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, κατά την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένης της προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΙV. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η άτυπη πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που τέθηκε υπόψη των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. την 28.06.2013 πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, προκειμένου να είναι επιδεκτική ανάλυσης και εκτίμησης από τους ενδιαφερομένους.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι:

1)  Ως προς τα υπ’ αριθ. 1, 2 και 3 σημεία αυτής (τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. και ύψος αυτής, ένταξη στα κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του συστήματος κινητικότητας και σύστημα μοριοδότησης προϋπηρεσίας για ένταξη σε νέο φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αντίστοιχα), αυτά αφορούν σε μελλοντικές ρυθμίσεις για τις οποίες διατυπώνεται μεν η πολιτική δέσμευση προώθησης και θέσπισής τους, αλλά οι οποίες επί του παρόντος δεν υφίστανται ούτε σε επίπεδο σχεδίου διατάξεων με ορισμένο περιεχόμενο, είναι δε άγνωστο εάν θα καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους, πέραν της όποιας πολιτικής πρόθεσης, και για λόγους νομικούς και οικονομικούς, δεδομένου μάλιστα ότι υπεισέρχονται περισσότερες παράμετροι στη θέσπιση των εν λόγω εξαιρετικών ρυθμίσεων, που ενδεχομένως συναρτώνται με ευρύτερα ζητήματα άσκησης εργασιακής, κοινωνικοασφαλιστικής και δημοσιονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση. Επομένως, θα πρέπει αυτές να τεθούν υπόψη των ενδιαφερομένων με συγκεκριμένη μορφή και διατύπωση και με πρόβλεψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προώθησης και θέσης σε ισχύ, ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθούν.

2) Ως προς το υπ’ αριθ. 4 σημείο (ένταξη σε ενδιάμεσο φορέα 2.000 εργαζομένων με δίμηνες συμβάσεις εργασίας κ.λπ.), παρατηρείται ότι η σχετική πρόβλεψη θα συναντήσει κατά πάσα πιθανότητα σειρά νομικών και πραγματικών προβλημάτων, που άπτονται υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων, δεδομένου ότι με αυτή ενδέχεται να επέρχεται καταστρατήγηση των προστατευτικών των εργαζομένων διατάξεων της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις και τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, αλλά ενδεχομένως και των διαδικασιών πρόσβασης στην απασχόληση στο δημόσιο τομέα, της νομοθεσίας ΑΣΕΠ κ.ο.κ. Συνεπώς η εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίων Δικαστηρίων από κάθε ενδιαφερόμενο και να καταστεί ούτως ή άλλως ήδη εξ αυτού του λόγου αλυσιτελής.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να είναι δυνατή η καταρχήν εκτίμηση της εν λόγω πρόβλεψης, είναι αναγκαίο και αυτή να συνοδευθεί από σχέδιο σχετικών εγγράφων (διατάξεων για τη θέσπιση του ενδιάμεσου φορέα, διατάξεων για τη πρόσληψη προσωπικού σε αυτόν, σχεδίων συμβάσεων εργασίας σε αυτόν, καθώς και σχετική γνωμοδότηση του ΑΣΕΠ).

Με βάση τα ανωτέρω, και με δεδομένη την ισχύ των ως άνω (υπό Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) θέσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ και των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., προκύπτει ότι η εξακολουθούσα διακινδύνευση του δημοσίου συμφέροντος, όσον αφορά τόσο στην αδιάλειπτη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όσο και στη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας, αλλά και η εξακολουθούσα προσβολή των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., δύναται να αντιμετωπισθεί  αποτελεσματικά εάν το Ελληνικό Δημόσιο, συμμορφούμενο και προς την Προσωρινή Διαταγή και την Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, επιτρέψει τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου μέσων παραγωγής και προσωπικού που συναποτελούν τον μόνο υπάρχοντα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την άνευ ανάγκης περίπλοκων και προβληματικών από κάθε άποψη κατασκευών, όπως αυτή του ενδιάμεσου φορέα, μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για την ίδρυση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, οι οποίες θα αποτελέσουν το αντικείμενο εξέτασης από την ΠΟΣΠΕΡΤ και τους ενδιαφερομένους εργαζομένους της ΕΡΤ Α.Ε. και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.

Η όποια διαφορετική προσέγγιση από το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει, προκειμένου να είναι επιδεκτική ανάλυσης και εκτίμησης, να λάβει  τη μορφή συγκεκριμένης πρότασης, με πλήρη διατύπωση κατόπιν σχετικής νομοτεχνικής και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης και εκτίμησης, έστω υπό μορφή σχεδίου, συνοδευόμενη από αντίστοιχο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κατά τα ανωτέρω.
 

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Κατατεθηκε το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ

Άσυλο από τον Μοράλες στον Σνόουντεν