“Γιατί η κυβέρνηση προχωρά στην πώληση της ΕΥΑΘ;”

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απέστειλαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κκ Ηρώ Διώτη,  Γιάννης Αμανατίδης, Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου,  Ιωάννα Γαϊτάνη,  Αναστάσιος Κουράκης και  Δέσποινα Χαραλαμπίδου με θέμα: “Παύση λειτουργίας Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), τεχνικοοικονομικά στοιχεία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ”.

Αναλυτικά, επισημαίνουν οι βουλευτές

“Στις 15 Απριλίου 2013, με την υπ’ αρ. 15/2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε η παύση της λειτουργίας της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων που λειτουργεί εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, με το αιτιολογικό ότι «δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και από τη λειτουργία της δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα».

Η ΜΚΑ πράγματι λειτουργούσε χωρίς να υπάρχει εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (η προηγούμενη απόφαση έληξε το Σεπτέμβριο του 2011) ενώ, λόγω παλαιότητας και προβλημάτων, αδυνατούσε να επεξεργαστεί τα πάνω από 5.000.000m3 βιομηχανικών λυμάτων, τα οποία ρυπαίνουν τον Θερμαϊκό κόλπο αλλά και τις στραγγιστικές τάφρους.

Η παύση όμως της λειτουργίας της, που προκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα δημιουργήσει τα πολλαπλάσια προβλήματα, αφού το σύνολο των βιομηχανικών αποβλήτων της ΒΙΠΕ θα εκβάλουν τελείως ακατέργαστα στο Θερμαϊκό Κόλπο.

Βάσει του πρόσφατου (15.05.2013) ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφτηκε μεταξύ των ΕΥΑΘ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ΕΥΑΘ Παγίων –ένα μήνα μετά την απόφαση για κλείσιμο της ΜΚΑ-, ορίστηκε ότι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. αναλαμβάνει να αναθέσει και να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Κ.Α.) ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και το ποσό που θα διατεθεί από αυτήν είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση του έργου δεν θα μπορεί να υπερβεί τους 36 μήνες.

Σύμφωνα, όμως, με το αρ.πρωτ. ΓΔ69/4864-26.03.2012 έγγραφο της ΕΥΑΘ προς το ΥΠΕΚΑ, το τότε ΥΠΟΜΕΔΙ, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ κ.α., με θέμα τη ΜΚΑ, σε σχέση με την ανανέωση της αρχικής ΚΥΑ του 2006 για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και των συνοδών έργων αναβάθμισης της υποδομής, η αρχική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ήταν τελείως διαφορετική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ «ως κύριος του έργου έχει διαβεβαιώσει από το 2009 ότι θα διαθέσει το απαιτούμενο ποσό των 5 εκατ. ευρώ για μελέτη και εργασίες στη ΜΚΑ. Η ΕΥΑΘ ΑΕ εκτιμά, ότι το απαιτούμενο κόστος συμπεριλαμβάνοντας τις απαραίτητες εργασίες στα αντλιοστάσια τροφοδοσίας, δίκτυα κλπ ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ περίπου», ενώ εκτιμάται ότι «επιπλέον 3 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση της επί τόπου συσσωρευμένης λάσπης».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ που αναφέρεται στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των εταίρων, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης της ΜΚΑ, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει ορθά. Σημειωτέον, τα έργα επισκευής και συντήρησης της Μονάδας που σχεδιάστηκαν και κοστολογήθηκαν το 2009, μέχρι σήμερα παραμένουν στα χαρτιά.

Εκτός αυτού, στις 17.04.2013, δημοσιεύθηκε ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με αντικείμενο: «1. Τον προσδιορισμό του κόστους συντήρησης του ανοιχτού αγωγού προσαγωγής του νερού από τον Αλιάκμονα στην ΕΥΑΘ Α.Ε., με βάση τα διαθέσιμα σε αυτή δεδομένα. 2. Τον προσδιορισμό του κόστους αδιύλιστου νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε., με βάση τα διαθέσιμα στις σχετικές υπηρεσίες δεδομένα. 3. Τον προσδιορισμό του κόστους αδιύλιστου νερού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με βάση τα διαθέσιμα στις σχετικές υπηρεσίες δεδομένα. 4. Την αξιολόγηση των προτεινόμενων από το ΤΑΙΠΕΔ τροποποιήσεων στους όρους των συμβάσεων παραχώρησης προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Α.Ε περιλαμβανομένων:

– των ποσοτικών και ποιοτικών υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων, για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και των προγραμμάτων αναφοράς,
– των μέτρων επίβλεψης και εφαρμογής
– της στρατηγικής για την ενδεχόμενη επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
– της προβλεπόμενης τιμής του νερού για την πρώτη 5ετία,
– της κατανομής της ευθύνης και των κινδύνων μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων,
– του καταμερισμού της ευθύνης για τη συντήρηση του συστήματος τροφοδότησης αδιύλιστου νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της αξιολόγησης τεχνικών λύσεων για τη διασφάλισή της».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ δηλαδή, η τρικομματική κυβέρνηση ετοιμάζεται να πουλήσει την ΕΥΑΘ Α.Ε. και να ιδιωτικοποιήσει πλήρως ύδρευση και αποχέτευση, χωρίς να γνωρίζει τα βασικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία του υπό παραχώρηση κοινωνικού αγαθού, του νερού και του φορέα διαχείρισής του, αφού στην καλύτερη των περιπτώσεων το ΥΠΕΚΑ θα λάβει τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης στα τέλη Νοεμβρίου του 2013. Ενώ, παραμένουν, αδιευκρίνιστες είναι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της ΕΥΑΘ Α.Ε., της ΕΥΑΘ Παγίων, της κρατικής ΕΥΔΕ Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, αλλά και η ταυτότητα του χρηματοδότη των απαραίτητων και επιτακτικών επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι και η αναβάθμιση της ΜΚΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόσφατο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο έχουν αμφισβητήσει και οι εργαζόμενοι, ζητώντας επιτακτικά για τα έργα στην ΜΚΑ, τόσο η ΕΥΑΘ Α.Ε. όσο και η ΕΥΑΘ Παγίων να μη βάλουν ούτε ένα ευρώ από τα ταμεία τους, δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά”

Στη συνέχεια, οι βουλευτές τονίζουν

Επειδή όσο η ΜΚΑ δε λειτουργεί ή λειτουργεί πλημμελώς, τα επικίνδυνα βιομηχανικά λύματα εξακολουθούν να πέφτουν στο Θερμαϊκό, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημία στο θαλάσσιο οικοσύστημα και θέτοντας σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία.

Επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα επωμιστεί το κόστος των έργων επισκευής και συντήρησης της ΜΚΑ και ποιος θα έχει τη συνολική εποπτεία της, ενόψει μάλιστα και των σχεδίων της κυβέρνησης για πώληση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Επειδή η διακοπή της λειτουργίας της ΜΚΑ έχει ως απότοκο να απειλούνται με κλείσιμο όλες οι βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Σίνδου αφού, ελλείψει επεξεργασίας των αποβλήτων που παράγουν, η λειτουργία τους καθίσταται εκ των πραγμάτων παράνομη.

Επειδή η εσκεμμένη απουσία πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και η εγκατάλειψη κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών, που με πρόσχημα τις δημοσιονομικές ανάγκες εκχωρούνται σε εταιρείες – οι οποίες πλέον θα διαμορφώνουν ανεξέλεγκτα πολιτικές, για κρίσιμα θέματα όπως το νερό και η αποχέτευση – είναι μια αντιδημοκρατική εκτροπή, με σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και με ποιό χρονοδιάγραμμα θα λάβουν προκειμένου να επαναλειτουργήσει άμεσα η Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων, χωρίς όμως να αποτελεί τοξική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή;

2. Ποιος θα πληρώσει το κόστος όλων των εργασιών που η ίδια η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει επισημάνει ότι απαιτούνται για την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της Μονάδας, από τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση προτίθεται λίαν συντόμως να βγάλει την Επιχείρηση “στο σφυρί”;

3. Γιατί η κυβέρνηση προχωρά στην πώληση της ΕΥΑΘ ΑΕ, ενόσω τα βασικά τεχνικοοικονομικά στοιχεία που έχει ζητήσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν πρόκειται να παραδοθούν νωρίτερα από το Νοέμβριο του 2013;

4. Ποια μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν για την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 36μηνου συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του με πολλά ερωτηματικά, πρόσφατου ιδιωτικού συμφωνητικού; Ποιος θα έχει την ευθύνη για την πλημμελή λειτουργία της εγκατάστασης αυτό το χρονικό διάστημα;

5. Ποιος θα επωμισθεί το κόστος λειτουργίας ,συντήρησης και επενδύσεων αναβάθμισης και επέκτασης της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων, της ΕΕΛΘ και του δικτύου ύδρευσης;

6. Πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ, της ΕΥΑΘ Παγίων, της ΕΥΔΕ Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Υποδομών και του ΥΠΕΚΑ;

7. Ποιες κυρώσεις και πρόστιμα επεβλήθησαν από την πλημμελή λειτουργία της ΜΚΑ και της ΕΕΛΘ;”

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Παράλληλ, οι βουλευτές ζητούν να τους κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

–        Τα αναλυτικά στοιχεία για τη λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων μετά το Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και έληξε η προηγούμενη ΑΕΠΟ.
–        Τις τεχνικές εκθέσεις λειτουργίας της ΜΚΑ και της ΕΕΛΘ.
–        Τα πλήρη αποτελέσματα των περιβαλλοντικών και τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στη ΜΚΑ και στην ΕΕΛΘ.
–        Άδεια λειτουργίας, άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, άδεια για αποθήκευση και διάθεση λυματολάσπης για τη ΜΚΑ και την ΕΕΛΘ.

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ

Ο Τσίπρας στην ΕΡΤ3